Samarbetspartners

Allierads logga för referensgruppen/våra samarbetspartners. Den är mörklila och består av ett Venndiagram med ett hjärta i mitten. Venndiagram är illustrationer som används i mängdlära för att visa på det matematiska eller logiska sambandet mellan klasser eller mängder. Två eller tre överlappande cirklar.

Projektet samarbetar med organisationer som samlar människor som bryter mot normer. Dessa samarbetspartners bidrar med erfarenheter av hur utanförskap och diskriminering tar sig till uttryck.Organisationerna i projektets referensgrupp


Flickaplattformens logga
Den består av svart text mot vitt. Flicka är skrivet med skrivstil, under flicka i versaler och mindre står plattformen, dessutom en illustration med kvinnosymolen i vitt mot svart.

Flickaplattformen 
Flickaplattformen är en medlemsförening och ett nätverk för alla aktörer som arbetar med att förbättra och stärka flickors, unga personer med transerfarenhet och unga icke-binäras position i samhället.

Tillsammans gör vi större skillnad och skapar förändringar för ett samhälle fritt från förtryck och diskriminering. Vi driver opinion, anordnar politiska sakråd, medlemsträffar, hjälper till med spridning och är en brygga till att påverka makthavare.

Volontärbyråns logga.
Volontärbyrån med snedstreck före och efter, allt skrivet i hallonrött mot vit bakgrund.

Volontärbyrån
Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.

Volontärbyrån har funnits sedan 2002 och vi är en ideell verksamhet inom intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Tillsammans för Sveriges logga. Namnet skrivet i vitt mot ljusblå bakgrund, som en pratbubbla med flera trattar. Svart text "En del av Fryshuset".


Tillsammans för Sverige
Tillsammans för Sverige är en del av Fryshuset och syftar till att motverka främlingsfientlighet, fördomar, rasism och extremism genom att bygga broar, sprida kunskap och förståelse om ungas olika religiösa och kulturella bakgrunder och livsåskådningar.

Tillsammans för Sverige är en verksamhet på Fryshuset med inriktning på interreligiös vägledning och utbildning bland unga med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism. Projektet utgår från de mänskliga rättigheterna och vill visa hur religion kan vara en väg till integration och en växtkraft för unga i arbetet för fred och förståelse.

Maktsalongens logga. 
Rosa tecknad lagerkrans, Maktsalongen skrivet i svart.

Maktsalongen
Maktsalongens mål är ett jämställt samhälle, där makt och inflytande fördelas rättvist. Vi vill att fler unga kvinnor* ska kunna ta ledarpositioner i samhället. 

Jämställdhet är ofta en fråga om kultur, normer, vanor, mönster och attityder och för att komma åt dem är det viktigt att börja tidigt. Genom att arbeta med att stärka och lyfta unga engagerade kvinnor kan vi tidigt utmana normer som sätter snäva ramar för hur makt ser ut och vad en ledare kan vara.

* med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.

Förbundet Unga Rörelsehindrades logga, namnet i rött samt en vågformad symbol som kan tolkas som en person i en rullstol.

Unga Rörelsehindrade
Unga Rörelsehindrade är Sveriges viktigaste förbund för barn och unga (0 – 32 år) med nedsatt rörelseförmåga. Vi arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter i Sverige. Skillnaden mellan oss och andra förbund är att vi själva är barn och ungdomar som driver våra egna frågor. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Unga med nedsatt rörelseförmåga ses idag ofta som patienter och inte som medborgare. Vårt förbund arbetar för att bryta den bilden. Vårt mål är ett samhälle där alla barn och unga ses som medborgare och har samma rättigheter och lika möjligheter att förverkliga sina liv.

Rädda Barnens Ungdomsförbunds logga, namnet i vitt mot svart kantig pratbubbla som bakgrund.

Om Rädda Barnens Ungdomsförbund
Rädda Barnens Ungdomsförbund är ett förbund där alla upp till och med 25 år kan vara medlemmar. Vi är ett queerfeministiskt och antirasistiskt förbund av barn och unga för barn, med verksamhet som bygger på frivilligt engagemang.

Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet förbund, som kämpar för att ge barn makt och för att Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, ska efterlevas och respekteras.

RFSL Ungdoms logga.
Pridefärgerna lodrätt följt av RFSL Ungdom skrivet med svarta, lutande bokstäver.

RFSL Ungdom
RFSL Ungdom är Sveriges enda ungdomsförbund som arbetar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Vi skapar en en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtqi-personer är, lever och uttrycker sig som de själva vill.